תנאי שימוש

פורסם: 12/9/2022

1. השימוש באפליקציה

השימוש באפליקציית קינדרבל, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בה (“האפליקציה“) ובאתר החברה הנמצא בכתובת www.kinderbell.io וכל חלק מאלה (“השירות“), כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות הזמינה ב www.kinderbell.io/privacy-policy (“תנאי השימוש” ו/או “הסכם זה“). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך, הורה או אפוטרופוס לילד בגן (“ההורה“) או גננת או סייעת או כל בעל תפקיד רלוונטי אחר המבצע שימוש בשירות (“הגננת“, ההורה והגננת יוגדרו יחד כ”אתה“) לבין קינדרבל ע.מ 558491452 (“החברה” ו/או “אנחנו“). על-ידי הורדת האפליקציה ו/או כניסה, רישום, שימוש בשירות ו/או כל פעולה אחרת במסגרת השירות הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם לרבות ומבלי לגרוע לשימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מביצוע כל שימוש בשירות.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך בדואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעה אשר תופיע בשירות. הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי השימוש בכתובת www.kinderbell.io/terms-of-use. על-ידי השארת האפליקציה על מכשירך או המשך שימוש בשירות לאחר שינוי כאמור, הנך מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.

מטעמי נוחות, תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר אך פונים לגברים ונשים כאחד.

2. רישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.

3. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות קוד מחשב, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, פיצ’רים, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של החברה או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. המונח “זכויות קניין רוחני” יוגדר כלהלן: הזכויות הבאות, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום, לרבות זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו או יתקבלו בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים. רכיבי תוכנה של צד ג’, לרבות קוד פתוח, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג’.

הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.

אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

4. הרשמה ואימות

בכדי לבצע שימוש בשירות עליך ליצור חשבון משתמש על-ידי השלמת תהליך הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש לספק לחברה מספר פרטים מזהים הדרושים לפתיחת החשבון. במידה ואינך מעוניין למסור פרטים אלה, לא תוכל לבצע שימוש בשירות. קבלת גישה להורים תהיה כפופה להסכמה הורית לגבי מתן גישה מרחוק לחשבון ההורה למידע על ילדיהם ולכן ההורים יתבקשו למסור פרט מזהה בהתאם להנחיות החברה שעשויות להשתנות מעת לעת, למשל כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון או הזדהות דרך שירות חיצוני כגון גוגל ולאמת את הרשמתם ואת פרטיהם; לכן, במקרה שהחברה מבקשת פרטים אלה, יש לספק מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה בה ההורה עושה שימוש. ללא השלמת תהליך האימות לא תוכל לבצע שימוש בשירות. לאור חשיבות האימות, הנך מסכים לספק לחברה מידע מדויק, עדכני ומלא במהלך ההרשמה וכן לעדכן מידע זה מעת לעת ולפי הצורך על-מנת שיישאר מדויק, עדכני ומלא. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין או ההסכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, להגביל או לחסום את גישתך לשירות או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש או בכל חלק ממנו במקרה בו לא תספק או תדאג לעדכן את פרטיך כך שיהיו מדויקים, עדכניים ומלאים.

5. סיסמה

בעת ההרשמה תידרש להזין כתובת דואר אלקטרוני פעילה (או פרטים נוספים שהחברה עשויה לדרוש, כגון מספר טלפון נייד פעיל) וייתכן ותתבקש לבחור סיסמה. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות סיסמתך. אתה מתחייב לא לחשוף את סיסמתך בפני כל גורם שלישי וכן ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה או שימוש בחשבונך, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו. עליך להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

6. הגבלות ומצגים

אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש, להעלות מידע ולהשתמש בשירות וכי אתה או חלק מהצוות החינוכי בגן, או עובד הרשות המקומית / רשת הגנים המוסמך לגשת למידע או, במקרה שהנך נרשם כהורה, כי הנך האפוטרופוס החוקי או ההורה של הילדים לגביהם נרשמת לשירות. הנך מתחייב לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב: (א) לא להתחזות לאחר; (ב) ההורים מתחייבים ומצהירים שלא יעלו לשירות מידע שאינו עליהם ועל קרובי משפחתם שנתנו הסכמתם לכך או על ילד שהנם האפוטרופוס החוקי שלו; (ג) הגננת מתחייבת לעשות שימוש בשירות רק לגבי הגן לגביו בוצע רישום לשירות וככל שהיא עובדת במסגרות שונות, לא להעלות מידע לחשבון של הגן לגבי ילדים מגן אחר; (ד) לא לכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר (כולל תמונה) או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן או במידע הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת השירות; (ד) לא להטריד, להעליב או לאיים על משתמשים אחרים או לשלוח הודעת ספאם, פרסומות או תכתובות מטרידות; (ה) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג’ כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ו) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור או לשדר את השירות או כל חלק ממנו; (ז) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים  (Deep Linking)או מסגור (Framing); (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני או מזיק; (ט) לא לבקר בשירות או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות או אמצעים שאינם מורשים, לרבות רובוטים, זחלים, עכבישים או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות או כל תוכנה הקשורה אליו או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות או להפיץ את קוד המקור של האפליקציה או כל חלק ממנו או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו או שימוש שעלול להעניק לצד ג’ את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות או השרת של השירות או גישה של כל משתמש לשירות; (מ) הנך לפחות בן 18. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.

7. תכנים בשירות

7.1. תכני משתמשים

כחלק מהשימוש בשירות תוכל להעלות ואף לחלוק מידע, תוכן ותגובות, לרבות הודעות ותכנים שיישלחו מהורים לגננת ומהגננת להורים (“התוכן שלך“). אתה האחראי הבלעדי לתוכן שלך ולשימושך בתוכן שמשתמשים אחרים העלו לשירות וכן לקבלת כל ההסכמות הדרושות לצורך כך. לחברה אין אפשרות לשלוט בשימוש שיעשה משתמש בתוכן שהועבר לו על-ידי משתמש אחר באמצעות השירות. עליך לוודא שהתוכן שלך עומד בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. החברה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. החברה מספקת את השירות כפלטפורמה בלבד ואינה מתווכת בין ההורים, הגננת והרשות המקומית / רשת הגנים. החברה עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי, לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את התוכן שלך או לשנות את אופן הצגתו בשירות.

אתה מעניק בזאת לחברה רישיון לעשות שימוש, להעתיק ולערוך את התוכן שלך, ולהעבירו למשתמשים אחרים (למשל מגננת להורה, מהורה לגננת או מגננת לרשות מקומית / רשת גנים) וזאת לצורך תפעול ושיפור השירות, קיום תנאי שימוש אלה וכל זאת ללא חובת תשלום תמלוגים ו/או כל תשלום אחר מצד החברה.

אתה מצהיר ומתחייב כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי: (א) ההורה מצהיר ומתחייב כי הינו האפוטרופוס החוקי של הילד נשוא שימושו בשירות וכי קיבל מההורים האחרים את הסכמתם לכל שימוש שיעשה בתוכן הקשור לילדיהם (למשל תמונה קבוצתית); (ב) הגננת מתחייבת ומצהירה כי היא לא תפרסם, תחלוק או תעביר מידע או תכנים לגבי ילדים ללא הסכמת ההורים; (ג) אין החברה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (כולל תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך או בגין הצגתו בשירות; (ד) התוכן שלך וכל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת השירות: (1) לא יפר כל דין, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות ולא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (2) לא יכלול או יקדם גזענות או דברי הסתה או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (3) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (4) לא יכלול דיבה או לשון הרע; (5) הינו מדויק, עדכני ומלא.

7.2. תוכן ושירותים של גורמים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות, כולל תכני משתמשים, עשוי להיות מסופק מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת או מפרסמת או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת או מבקרת או מסננת או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק או תצרוך או תצפה או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג’, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור.

7.3. הודעה והסרה

במידה ומוצג בשירות תוכן או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך או פוגע בפרטיותך או הינו פוגעני או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת support@kinderbell.io תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין. במידה והתוכן פורסם על-ידי גננת, הנך מתבקש לפנות קודם לגננת בבקשה להסיר את התוכן ורק במידה והתוכן לא הוסר בתוך פרק זמן סביר, לפנות לחברה.

8. הגבלת אחריות

שירות זה מועמד לרשותך כפי שהוא (“AS IS”) וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר, אולם החברה מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין בנוגע לשמירה על פרטיותך ואבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התקנות אשר פורסמו ויפורסמו מכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות או בכל עניין אחר (לרבות בקשר לאימות הגעת הילד לגן). אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה לרבות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו או הסתמכותך עליו או על כל חלק ממנו או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה.

9. ביטול

החברה רשאית לבטל הסכם זה או להשהות את זכותך להיכנס או לעשות שימוש בשירות או בכל חלק ממנו מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות ולמחוק את האפליקציה ממכשירך. במקרה של ביטול התנאים שבסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 1, 3, 6-10.

10. כללי

(10.1) התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה; (10.2) דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (10.3) במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (10.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה או שיהוי או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (10.5) אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973; (10.6) החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב או להעביר הסכם זה לצד ג’ ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (10.7) מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרות על-פי כל דין או תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש; (10.8) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: support@kinderbell.io.

עִבְרִית